بسته های ای استعلام

خانهقیمت بسته ها

هدیه ثبت نام

رایگان

3 روز

 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجادگروه کاری وارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

روزانه

10000 تومان

3 روز

 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجاد گروه کاری و ارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

ماهیانه

75000 تومان

30 روز

 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجاد گروه کاری و ارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

سالیانه

800000 تومان

365 روز

 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجاد گروه کاری و ارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

کارشناس فروش دورکار

250000 تومان

29 روز

 • telecommuting sales expert کارشناس اختصاصی شما به صورت دور کار دریافت استعلام , بررسی بازار و پاسخ به استعلام

مدیریت چیدمان و بارگذاری محصولات در دوبیز DoBiz

490000 تومان

365 روز

 • کارشناسان ما مدیریت پنل و بارگذاری محصولات شما را در پنل DoBiz بعهده میگیرند.